Zapraszamy do kontaktu

upadlosc

Upadłość konsumencka Szczecin -sprawy upadłościowe

Instytucję upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, inaczej określaną jako tzw. „upadłość konsumencka” wprowadzono do polskiego porządku prawnego w celu umożliwienia „oddłużenia” osób, które nie są w stanie samodzielnie spłacić ciążących na nich zobowiązań. Głównym celem ustawodawcy przy wprowadzaniu tego typu regulacji było między innymi ograniczenie wykluczenia społecznego zadłużonych konsumentów, rozwiązanie kwestii związanych z utrudnioną windykacją wierzytelności, a w dłuższej perspektywie - także ponowna możliwość korzystania przez dłużników z dostępnych na rynku instrumentów finansowych. Wprowadzenie tego typu uregulowań ma w ten sposób pozytywnie wpływać na cały sektor finansowy.

Kiedy ogłaszana jest upadłość konsumencka Szczecin?

Przesłanką dla ogłoszenia upadłości konsumenta i zaczęcia postępowania jest jego niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych, która musi mieć również charakter trwały. Jednak czy aby na pewno to wystarczy? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa na przykład przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wtedy prawo nie pozwala na to, by strona ogłosiła swoją upadłość konsumencką.

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej, jest złożenie stosownego wniosku do sądu upadłościowego. Wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien przedstawiać listę istotnych informacji - między innymi spis majątku dłużnika i wycenę jego składników, a także spis wierzycieli, wraz z przysługującymi im wierzytelnościami oraz terminami wymagalności tych wierzytelności.

W sytuacji uwzględnienia wniosku, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym dochodzi również do wyznaczenia sędziego – komisarza, a także syndyka. Co istotne, po zgłoszeniu upadłości konsumenckiej dochodzi do wstrzymania toczących się wobec dłużnika egzekucji komorniczych. Wraz z ogłoszeniem upadłości, majątek upadłego staje się „masą upadłości”. Od tego też momentu upadły nie może już w sposób swobodny rozporządzać swoim majątkiem. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Szczecin nie oznacza jednak sytuacji, z której nie da się wyjść.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej i co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości następuje etap obejmujący ustalenie listy wierzytelności oraz likwidacji majątku upadłego. Do likwidacji majątku upadłego dochodzi natomiast poprzez sprzedaż jego składników przez syndyka. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez syndyka prowadzi sędzia – komisarz. A jak pokrywa się koszty takich spraw? Środki pieniężne uzyskane w wyniku likwidacji majątku upadłego, przekazywane są na spłatę wierzycieli oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją całej procedury. Do masy upadłości zaliczane jest również wynagrodzenie upadłego z tytułu wykonywanej przez niego pracy.

Po zakończeniu likwidacji majątku, ustalany jest plan spłaty wierzycieli. Na tym etapie, sąd określa harmonogram oraz zakres spłat wierzytelności poszczególnych wierzycieli, ujętych na liście wierzytelności, które nie zostały wykonane podczas rozdysponowywania środków uzyskanych w wyniku likwidacji majątku upadłego konsumenta. Sąd ustalając wskazany plan spłaty uwzględnia możliwości zarobkowe upadłego i konieczne do poniesienia przez niego wydatki na utrzymanie jego i jego rodziny. Za każdy rok obowiązywania planu spłaty, upadły zobowiązany jest składać do sądu sprawozdanie z jego wykonywania.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłat wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie, w którym stwierdza o wykonaniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi obejmujące pomoc prawną na każdym etapie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej, służącej likwidacji istniejących długów. Doświadczony adwokat zajmie się sprawą jaką jest upadłość konsumencka Szczecin oraz wszelkimi formalnościami w tym zakresie. Warto pamiętać, że zakres usług oferowanych przez prawników kancelarii obejmuje nie tylko przygotowanie stosownych dokumentów, ale również postępowanie i reprezentację klienta w trakcie wszystkich działań podejmowanych przez sądem upadłościowym, a także oddłużenie. Umożliwia to pełne wykorzystanie przysługującego klientowi prawa i odpowiednią ochronę jego interesów. Nie każda kancelaria upadłość konsumencka oraz pomoc w umarzaniu długów oferuje, dlatego jeśli zajdzie potrzeba wszczęcia postępowania, adwokat z zaufanej kancelariiSzczecin, z pewnością pomoże. Zachęcamy klientów do zapoznania się z ofertą strony skierowanej do osób zamieszkujących Szczecin i województwo zachodniopomorskie.

telephone

NUMER TELEFONU

Zadzwoń
adress

ADRES

Kancelaria prawna
Al. Wojska Polskiego
20/5, 70-741 Szczecin