Rozwód Szczecin - pomoc podczas spraw rozwodowych

Pozew rozwodowy w Szczecinie i województwo Zachodniopomorskie

Pozytywne i negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu

Zasada trwałości małżeństwa jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Zarówno zawarcie małżeństwa, jak i jego ustanie z przyczyn innych niż śmierć jednego ze współmałżonków jest w Polsce kontrolowane przez państwo. Zasada ta przejawia się także w konieczności wystąpienia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności małżeństwa lub orzeczenia rozwodu czy separacji. Jednak pomimo istnienia tej zasady w prawie rodzinnym, odsetek rozwodów orzekanych przez sądy w Polsce jest coraz wyższy. Dla przykładu, jeśli chodzi o rozwód Szczecin i województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikiem rozpadu małżeństw.

Rozwód pociąga za sobą szereg skutków prawnych, takich jak chociażby zniesienie wspólności ustawowej i podział majątku wspólnego czy szansa zawarcia nowego związku małżeńskiego. W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci rozwód pociągnie za sobą również skutki w zakresie władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, często konieczne będzie również ustalenie kontaktów. Jednak samo złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie jest równoznaczne z jego uzyskaniem. Co więcej - aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński, muszą wystąpić określone warunki, a jednocześnie nie mogą zaistnieć tak zwane negatywne przesłanki rozwodu. Oczywiście każdy radca prawny w mieście Szczecin uczula swoich klientów w tym temacie.

Rozwody Szczecin - kiedy się orzeka?

Sąd może orzec rozwód jedynie w momencie zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu związku małżeńskiego. Oczywiście są pewne prawne przesłanki takiego wyroku. Wskazuje się, że pomiędzy małżonkami istnieją trzy więzi:emocjonalna, zwana także duchową, fizyczna oraz gospodarcza. Zerwanie więzi emocjonalnej charakteryzuje się najczęściej zanikiem wspólnoty duchowej, przejawiającej się na przykład we wzajemnym szacunku, miłości, zaufaniu i lojalności współmałżonków. Ustanie tej więzi nie oznacza jednak zawsze wrogiego nastawienia jednego małżonka do drugiego. Wiele osób nawet po rozwodzie potrafi dojść do porozumienia. Z kolei ustanie więzi fizycznej polega na zaniku kontaktów intymnych między małżonkami. Natomiast zerwanie więzi gospodarczej, polegającej na wspólnym zamieszkiwaniu i posiadaniu wspólnego majątku, charakteryzuje się między innymi zaprzestaniem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

W chwili całkowitego zerwania wyżej wymienionych trzech więzi można przyjąć, że rozkład związku jest zupełny. Natomiast o trwałości przedmiotowego rozkładu mówimy wówczas, gdy mało prawdopodobne jest, że małżonkowie (czyli strony) powrócą do wspólnego życia. Dla przykładu może być to sytuacja, w której małżonkowie pozostają w nowych związkach, w których narodziły się dzieci.

Jednak samo spełnienie przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia nie gwarantuje, że powództwo w tym celu nie zostanie oddalone – należy mieć na uwadze także to, aby nie wystąpiły tak zwane przesłanki negatywne orzeczenia ustania związku małżeńskiego. Zostały one wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Przesłankami tymi są:

okoliczność, że wskutek orzeczenia mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

sprzeczność orzeczenia z zasadami współżycia społecznego, oraz

domaganie się ustania związku przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa wyrażenia zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kwestia opieki nad dziećmi i orzekania o winie

Dobro dziecka jest przez prawo rodzinne szczególnie chronione. Jest ono rozumiane jako zespół wartości duchowych jak i materialnych, które konieczne są do prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym i duchowym w aspekcie intelektualnym oraz moralnym. W przypadku przesłanki, która dotyczy dobra małoletnich dzieci sąd będzie badać szereg okoliczności faktycznych - między innymi stopień dojrzałości małoletniego dziecka i to, czy orzeczenie ustania małżeństwa nie spowoduje ujemnych następstw w jego psychice. Sąd powinien mieć na uwadze również wiek dziecka, jego dotychczasowe stosunki z obojgiem rodziców czy stopień jego wrażliwości. Te czynniki są również bardzo ważne przy orzekaniu instancji, która ze stron będzie sprawowała opiekę nad małoletnimi dziećmi. Na tej podstawie sąd ustala również warunki kontaktu rodzica z dzieckiem.

Z kolei zasady współżycia społecznego warto rozumieć jako powszechnie uznawane reguły postępowania czy też powszechnie akceptowane wartości. Wspomniane zasady współżycia społecznego powinny być konstruowane zawsze na tle konkretnej sprawy. Przepis ten ma na uwadze sytuacje szczególne. Przykładem takich okoliczności mogłoby być np. pokrzywdzenie małżonka w wyniku orzeczenia rozwodowego czy sytuacja, w której jeden ze współmałżonków jest ciężko chory i wymaga opieki, a drugi małżonek jest jedyną osobą, która mogłaby udzielić mu materialnej i moralnej pomocy. Za odmową ustania małżeństwa przemawiać będzie zatem chociażby naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy. Niezależnie od sytuacji, nasza kancelaria w Szczecinie pomoże w poprowadzeniu postępowania sprawy, a doświadczony adwokat poda wszelkie niezbędne informacje związane ze sprawą.

Rozwód Szczecin - orzekanie o winie

Następną przesłanką negatywną decyzji rozwodowej jest domaganie się ustania związku przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Małżonkiem winnym będzie na przykład ten, który dopuścił się zdrady małżeńskiej lub opuścił współmałżonka w potrzebie. Pojawia się tutaj jednak zagadnienie wyrażenia zgody przez drugiego małżonka oraz odmowa wyrażenia takiej zgody. Zgoda ta musi zostać udzielona przed sądem rozwodowym w sposób wyraźny. Sąd kontroluje także, czy nie wystąpiły przy jej udzieleniu wady oświadczeń woli, a w szczególności czy oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem groźby. Z kolei gdy sąd okręgowy uzna, że małżonek niewinny przy odmowie wyrażenia zgody kierował się na przykład chęcią zemsty czy szykany, może orzec rozwód. Przykładem niewłaściwych pobudek towarzyszących odmowie zgody na rozwód jest także chęć przeszkodzenia współmałżonkowi w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego czy też chęć zamanifestowania nad nim przewagi. Oczywiście istnieje możliwość rozwodu bez orzekania o winie, jednak jeśli któraś ze stron czuje się szczególnie pokrzywdzona, adwokat może reprezentować takie osoby w trakcie sprawy, by sprawa zakończyła się w sposób satysfakcjonujący dla danej strony. Orzeczenie winy przy rozwodzie może wpłynąć na kontakt z dziećmi czy ewentualne alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka.

Adwokat rozwodowy Szczecin - Tomasz Rzepiejewski

Sprawy rozwodowe z reguły dotyczą skomplikowanej materii i nierzadko są długotrwałe. Pomoc prawna udzielona przez adwokata z doświadczeniem w sprawach rodzinnych i sprawach rozwodowych pomaga jednak przeprowadzić postępowanie możliwie szybko i bez nadmiernych uciążliwości. Bardzo ważne jest także rzetelne przygotowanie adwokata prowadzącego sprawy rozwodowe do rozprawy. Kancelaria adwokata Tomasza Rzepiejewskiego specjalizuje się w prawie rodzinnym i świadczy kompleksową obsługę prawną. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata można liczyć na skuteczne przeprowadzenie postępowania rozwodowego i uzyskać korzystne dla klienta orzeczenie sądu.

Nasza kancelaria adwokacka w Szczecinie może pomóc przejść przez trudne postępowanie rozwodowe. Adwokat, po zapoznaniu się z historią obu stron, pomoże w przygotowaniu stosownego pozwu. Często (jeśli strony są w tym aspekcie ze sobą zgodne) już na tym etapie ustala się sprawy, które dotyczą mieszkania, kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi (oraz ich zamieszkania) czy ewentualne alimenty (chociażby ich wysokość). Jeśli jednak strony nie potrafią pójść na żadną ugodę, adwokat może skonstruować odpowiedni wniosek i reprezentować swojego klienta przed sądem tak, aby ten mógł osiągnąć maksymalne korzyści.

Adwokat rozwód Szczecin - skontaktuj się z nami

W przypadku takich spraw jak rozwod Szczecin, konieczna być może okaże się Państwa konsultacja z radcą prawnym, który pomoże przy tworzeniu pozwu i udzieli wielu innych usług w sprawie rozwodowej. Jeśli jest taka potrzeba, możemy umówić się w naszym biurze na terenie Szczecina. Możesz umówić się na spotkanie - napisz e mail lub zadzwoń pod wskazany numer. Nasza kancelaria znajduje się w mieście Szczecin tel 91 434 07 07, 91 434 40 61.