Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego - adwokat prawo karne Szczecin

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Godne reprezentowanie klienta w jego postępowaniu karnym to jeden z elementów pracy adwokata. Karne prawo i sprawy z tego obszaru to jedne z trudniejszych, z którymi musi zmierzyć się w swojej pracy adwokat. Kancelaria adwokacka musi wykazać się ogromem doświadczenia i kompetencji, by poprowadzić tego typu sprawy przed różnymi sądami. To z jednej strony obrona zarówno osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a z drugiej strony adwokat występuje także w imieniu pokrzywdzonych. Adwokaci oferują dla takich klientów chociażby możliwość skonstruowania aktu oskarżenia, który jest podstawą sprawy karnej w tego typu sytuacji. Dla klientów kancelarii często bardzo ważny jest udział adwokata w sprawach - prawo karne jest trudne do interpretacji, dlatego odpowiednie przygotowanie klienta może okazać się dla sprawy kluczowe. Kancelarię może poprosić o pomoc zarówno osoba prywatna, jak i właściciel działalności gospodarczej.

Doświadczony adwokat potrafi zinterpretować prawo karne w taki sposób, by ukazać swojego klienta w jak najkorzystniejszy sposób przed organami.Linia obrony w przypadku przestępstw czy wykroczeń jest niezwykle istotna (może mieć wpływ chociażby na długość wyroku i formę kary), tak samo wygląda to w chwili, gdy kancelaria adwokacka nie występuje w roli obrońcy, a stoi za poszkodowaną (na przykład na zdrowiu) stroną. Prawo karne przewiduje różne kary za łamanie przyjętych przepisów.

Kancelaria adwokacka Szczecin - kara pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności odbywana w zakładzie karnym to najsurowsza sankcja przewidziana przez ustawodawcę w polskim prawie. Jednak skazani na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku mają alternatywę umożliwiającą uniknięcie rygorów izolacji więziennej.

System dozoru elektronicznego (SDE) to sposób wykonania kary pozbawienia wolności przy użyciu środków technicznych. Wiąże się on z licznymi zaletami – przede wszystkim skazany może uniknąć osadzenia w zakładzie karnym oraz rozłąki z bliskimi osobami, bowiem orzeczona kara może być wykonywana w miejscu zamieszkania osoby skazanej za przestępstwo. Dzięki zainstalowanym nadajnikom oraz urządzeniu monitorującemu znajdującemu się w miejscu zamieszkania skazanego możliwe jest kontrolowanie, czy przebywa on w miejscu wskazanym w postanowieniu sądu.

Nadajniki używane do kontrolowania miejsca, w którym znajduje się skazany najczęściej montowane są na jego nodze. Każdorazowe naruszenie warunków odbywania kary jest rejestrowane – nieprzestrzeganie ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary określonych przez sąd penitencjarny może skutkować zamianą przez sąd dozoru elektronicznego na pobyt w więzieniu. Skazany musi pamiętać także o obowiązku dbania o urządzenia monitorujące, a także o utrzymywaniu kontaktu z kuratorem sądowym i przestrzeganiu ustalonego harmonogramu wykonywania kary. Tego typu rozwiązanie przy sprawach karnych może być udogodnieniem dla osoby skazanej - doświadczona kancelaria adwokacka może znacząco wpłynąć na zdanie sędziego i wyrok.

Zakres usług kancelarii w sprawach karnych

Adwokat, którego zajmują również sprawy karne Szczecin, występuje w imieniu swojego klienta. Musi reprezentować go w sposób godny oraz dołożyć wszelkich starań, by ewentualny wyrok w sprawie karnej przeciwko jego klientowi był jak najniższy. Sprawy karne mogą mieć różny finał, w zależności od obranej linii obrony. To dlatego tak istotne może być powierzenie swojej sprawy doświadczonej osobie.

Nie każda kara orzeczona wobec skazanego będzie jednak umożliwiała odbycie kary poza zakładem karnym. Prawo karne przewiduje szereg wymogów, które muszą zostać spełnione łącznie. Jak już zostało wspomniane, kara pozbawienia wolności orzeczona przez sąd nie może przekraczać jednego roku, skazany nie może być recydywistą, odbycie kary w ten sposób jest wystarczające do osiągnięcia jej celów, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu, osoby mieszkające ze skazanym muszą wyrazić stosowną zgodę na odbycie kary w miejscu zamieszkania i spełnione zostały warunki techniczne, niezbędne do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek kierowany do sądu powinien być odpowiednio uzasadniony – w szczególności należy dokładnie wykazać, że dozór elektroniczny będzie wystarczającym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów sankcji. Wniosek ten może zostać złożony przez samego skazanego, jednak jeśli chce on mieć pewność, że będzie on skuteczny i sąd udzieli takiego zezwolenia, warto dokonać wyboru właściwego adwokata z kancelarii adwokackiej świadczącej pomoc prawną z zakresu prawa karnego - w tego typu sprawach odpowiednio napisane wnioski są naprawdę istotne. Taki wniosek należy również skierować do odpowiedniej jednostki prawnej – przykładowo jeśli miejscem pobytu skazanego jest Szczecin, sądem właściwym do złożenia takiego wniosku będzie Sąd Okręgowy w Szczecinie.

W przypadku jednak, gdy Sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, skazanemu przysługuje zażalenie na to postanowienie do sądu wyższej instancji. W takim zażaleniu należy przedstawić odpowiednie argumenty, aby przekonać Sąd, że jego decyzja wyrażona w postanowieniu nie była prawidłowa. Co istotne, należy pamiętać również o zachowaniu odpowiedniego terminudo wniesienia zażalenia. Sporządzenie uzasadnienia takiego zażalenia wymaga jednak użycia konkretnych i logicznych argumentów. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia stanowiska wyrażonego przez skazanego składającego zażalenie, ponowny wniosek o odbycie sankcji w SDE można złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy.

Kancelaria adwokacka - Tomasz Rzepiejewski

Usługi prawne świadczone w kancelarii adwokackiej adwokata Tomasza Rzepiejewskiego obejmują nie tylko sprawy z zakresu prawa karnego, lecz także innych gałęzi prawa, takich jak między innymi prawo cywilne, skarbowe, zakres prawa gospodarczego czy prawo administracyjne. Kancelaria zajmuje się również sprawami z takich dziedzin jak chociażby prawo rodzinne czy prawo pracy oraz zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych. Nasze doświadczenie pozwala nam na udzielenie pomocy w zakresie różnych spraw i usług prawnych. Pomagamy poprowadzić sprawę na każdym etapie postępowania i dokładamy wszelkich działań, by godnie reprezentować interes naszego klienta. Jeżeli to właśnie sprawy karne ma prowadzić kancelaria adwokacka adwokat musi wykazać się doświadczeniem i ogromną wiedzą. Nasza kancelaria adwokacka świadczy i oferuje usługi zarówno w karnych sprawach, jak i w innych dziedzinach prawa.