logo

Sprawy upadłościowe

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Instytucję upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, potocznie określaną jako „upadłość konsumencką” wprowadzono do polskiego porządku prawnego w celu umożliwienia „oddłużenia” osób, które nie są w stanie samodzielnie spłacić ciążących na nich zobowiązań. Głównym celem ustawodawcy przy wprowadzaniu tego typu regulacji było między innymi ograniczenie wykluczenia społecznego zadłużonych konsumentów, rozwiązanie kwestii związanych z utrudnioną windykacją wierzytelności, a w dłuższej perspektywie - także ponowna możliwość korzystania przez dłużników z dostępnych na rynku instrumentów finansowych. Wprowadzenie tego typu uregulowań wpływać ma w ten sposób pozytywnie na cały sektor finansowy.

Przesłanką dla ogłoszenia upadłości konsumenta jest jego niewypłacalność, czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, która musi mieć również charakter trwały. Ogłoszenie upadłości nie jest możliwe, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia upadłości wobec osoby fizycznej jest złożenie stosownego wniosku do sądu upadłościowego. Wniosek może zostać złożony zarówno przez dłużnika jak i przez wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien przedstawiać między innymi spis majątku dłużnika i wycenę jego składników, a także spis wierzycieli wraz z przysługującymi im wierzytelnościami oraz terminami wymagalności tych wierzytelności.

W sytuacji uwzględnienia wniosku, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym dochodzi również do wyznaczenia sędziego – komisarza, a także syndyka. Co istotne, po ogłoszeniu upadłości dochodzi do wstrzymania toczących się wobec dłużnika egzekucji komorniczych. Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek upadłego staje się „masą upadłości”. Od tego też momentu upadły nie może już w sposób swobodny rozporządzać swoim majątkiem.

Po ogłoszeniu upadłości następuje etap obejmujący ustalenie listy wierzytelności oraz likwidacji majątku upadłego. Ustalenie listy wierzytelności odbywa się poprzez zgłaszanie przez wierzycieli przysługujących im względem upadłego wierzytelności. Do likwidacji majątku upadłego dochodzi natomiast poprzez sprzedaż jego składników przez syndyka. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez syndyka prowadzi sędzia – komisarz. Środki pieniężne uzyskane w wyniku likwidacji majątku upadłego przekazywane są na spłatę wierzycieli oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją całej procedury. Do masy upadłości zaliczane jest również wynagrodzenie upadłego z tytułu wykonywanej przez niego pracy.

Po zakończeniu likwidacji majątku, ustalany jest plan spłat wierzycieli. Na tym etapie sąd określa harmonogram oraz zakres spłat wierzytelności poszczególnych wierzycieli, ujętych na liście wierzytelności, które nie zostały wykonane podczas rozdysponowywania środków uzyskanych w wyniku likwidacji majątku upadłego. Sąd ustalając wskazany harmonogram spłat uwzględnia możliwości zarobkowe upadłego i konieczne do poniesienia przez niego wydatki na utrzymanie jego i jego rodziny. Za każdy rok obowiązywania planu spłaty wierzycieli, upadły zobowiązany jest składać sądowi sprawozdanie z jego wykonywania.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłat wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie, w którym stwierdza o wykonaniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi obejmujące pomoc prawną na każdym etapie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej, służącej likwidacji istniejących długów. Zakres usług oferowanych przez prawników kancelarii obejmuje nie tylko przygotowanie stosownych dokumentów, ale również reprezentację klienta w trakcie wszystkich działań podejmowanych przez sądem upadłościowym. Umożliwia to pełne wykorzystanie przysługującego klientowi prawa i odpowiednią ochronę jego interesów.


squareadwokat Szczecin squareradca prawny Szczecin squareadwokat prawo karne Szczecin squarerozwód Szczecin - pozwy rozwodowe