logo

Pozwy rozwodowe

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Pozytywne i negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu

Zasada trwałości małżeństwa jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Zarówno zawarcie małżeństwa, jak i jego ustanie z przyczyn innych niż śmierć jednego z małżonków jest w Polsce kontrolowane przez państwo. Zasada ta przejawia się także w konieczności wystąpienia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności małżeństwa lub orzeczenia rozwodu czy separacji. Jednak pomimo istnienia tej zasady w prawie rodzinnym, odsetek rozwodów orzekanych przez sądy w Polsce jest coraz wyższy. Dla przykładu, Szczecin i województwo zachodniopomorskie charakteryzują się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikiem rozpadu małżeństw.

Rozwód pociąga za sobą szereg skutków prawnych, takich jak chociażby zniesienie wspólności ustawowej i podział majątku wspólnego czy możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego. W przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci rozwód pociągnie za sobą również skutki w zakresie władzy rodzicielskiej, często konieczne będzie również ustalenie kontaktów. Jednak samo złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie jest równoznaczne z jego uzyskaniem. Co więcej - aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński, muszą wystąpić określone przesłanki, a jednocześnie nie mogą zaistnieć tak zwane negatywne przesłanki rozwodu.

Sąd może orzec rozwód jedynie w przypadku zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wskazuje się, że pomiędzy małżonkami istnieją trzy więzi: emocjonalna, zwana także duchową, fizyczna oraz gospodarcza. Zerwanie więzi emocjonalnej charakteryzuje się najczęściej zanikiem wspólnoty duchowej, przejawiającej się na przykład we wzajemnym szacunku, miłości, zaufaniu i lojalności małżonków. Ustanie tej więzi nie oznacza jednak zawsze wrogiego nastawienia jednego małżonka do drugiego. Z kolei ustanie więzi fizycznej polega na zaniku kontaktów intymnych między małżonkami. Natomiast zerwanie więzi gospodarczej, polegającej na wspólnym zamieszkiwaniu i posiadaniu wspólnego majątku, charakteryzuje się między innymi zaprzestaniem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

W przypadku całkowitego zerwania wyżej wymienionych trzech więzi można przyjąć, że rozkład pożycia jest zupełny. Natomiast o trwałości przedmiotowego rozkładu mówimy wówczas, gdy mało prawdopodobne jest, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia. Dla przykładu może być to sytuacja, w której małżonkowie pozostają w nowych związkach małżeńskich, w których narodziły się dzieci.

Jednak samo spełnienie przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia nie gwarantuje, że powództwo nie zostanie oddalone – należy mieć na uwadze także to, aby nie wystąpiły tak zwane przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu. Zostały one wymienione w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Przesłankami tymi są:

squareokoliczność, że wskutek orzeczenia rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,

squaresprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego, oraz

squaredomaganie się rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód lub odmowa wyrażenia zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dobro dziecka jest przez prawo rodzinne szczególnie chronione. Jest ono rozumiane jako zespół wartości duchowych jak i materialnych, które konieczne są do prawidłowego rozwoju dziecka pod względem fizycznym i duchowym w aspekcie intelektualnym oraz moralnym. W przypadku przesłanki dotyczącej dobra małoletnich dzieci sąd będzie badać szereg okoliczności faktycznych - między innymi stopień dojrzałości małoletniego dziecka i to, czy orzeczenie rozwodu nie spowoduje ujemnych następstw w jego psychice. Sąd powinien mieć na uwadze również wiek dziecka, jego dotychczasowe stosunki z obojgiem rodziców czy stopień jego wrażliwości.

Z kolei zasady współżycia społecznego należy rozumieć jako powszechnie uznawane reguły postępowania czy też powszechnie akceptowane wartości. Wspomniane zasady współżycia społecznego powinny być konstruowane zawsze na tle konkretnej sprawy. Przepis ten ma na uwadze sytuacje szczególne. Przykładem takich okoliczności mogłoby być np. pokrzywdzenie małżonka w wyniku orzeczenia rozwodu czy sytuacja, w której jeden z małżonków jest ciężko chory i wymaga opieki, a drugi małżonek jest jedyną osobą, która mogłaby udzielić mu materialnej i moralnej pomocy. Za odmową udzielenia rozwodu przemawiać będzie zatem chociażby naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy. Z kolei orzeczenie rozwodu wobec małżonków będących w podeszłym wieku co do zasady nie godzi w zasady współżycia społecznego, bowiem żądanie orzeczenia rozwodu nie jest w krzywdzeniem współmałżonka, lecz korzystaniem z prawa do wniesienia powództwa o rozwód.

Następną przesłanką negatywną jest domaganie się rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Małżonkiem winnym będzie na przykład ten, który dopuścił się zdrady małżeńskiej lub opuścił współmałżonka w potrzebie. Pojawia się tutaj jednak zagadnienie wyrażenia zgody przez drugiego małżonka oraz odmowa wyrażenia takiej zgody. Zgoda małżonka niewinnego na rozwód eliminuje przeszkodę w postaci zakazu rozwodu. Zgoda ta musi zostać udzielona przed sądem rozwodowym w sposób wyraźny. Sąd kontroluje także, czy nie wystąpiły przy jej udzieleniu wady oświadczeń woli, a w szczególności czy oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem groźby. Z kolei gdy sąd uzna, że małżonek niewinny przy odmowie wyrażenia zgody kierował się na przykład chęcią zemsty czy szykany, może orzec rozwód. Przykładem niewłaściwych pobudek towarzyszących odmowie zgody na rozwód jest także chęć przeszkodzenia współmałżonkowi w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego czy też chęć zamanifestowania nad nim przewagi.

Sprawy rozwodowe z reguły dotyczą skomplikowanej materii i nierzadko są długotrwałe. Pomoc prawna udzielona przez adwokata z doświadczeniem w sprawach rodzinnych i sprawach rozwodowych pomaga jednak przeprowadzić postępowanie możliwie szybko i bez nadmiernych uciążliwości. Bardzo ważne jest także rzetelne przygotowanie adwokata prowadzącego sprawy rozwodowe do rozprawy. Kancelaria Adwokata Tomasza Rzepiejewskiego specjalizuje się w prawie rodzinnym i świadczy kompleksową obsługę prawną. Z pomocą profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata można liczyć na skuteczne przeprowadzenie postępowania rozwodowego i uzyskać korzystne dla klienta orzeczenie sądu.


squareadwokat Szczecin squareradca prawny Szczecin squareupadłość konsumencka Szczecin squaresprawdź adwokat prawo karne Szczecin