logo

Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Szczecin i województwo Zachodniopomorskie

Kara pozbawienia wolności odbywana w zakładzie karnym to najsurowsza sankcja przewidziana przez ustawodawcę w polskim prawie. Jednak skazani na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku mają alternatywę umożliwiającą uniknięcie rygorów izolacji więziennej.

System dozoru elektronicznego (SDE) to sposób wykonywania kary pozbawienia wolności przy użyciu środków technicznych. Wiąże się on z licznymi zaletami – przede wszystkim skazany może uniknąć osadzenia w zakładzie karnym oraz rozłąki z bliskimi osobami, bowiem orzeczona kara może być wykonywana w miejscu zamieszkania osoby skazanej za przestępstwo. Dzięki zainstalowanym nadajnikom oraz urządzeniu monitorującemu znajdującemu się w miejscu zamieszkania skazanego możliwe jest kontrolowanie, czy przebywa on w miejscu wskazanym w postanowieniu sądu.

Nadajniki używane do kontrolowania miejsca, w którym znajduje się skazany najczęściej montowane są na jego nodze. Każdorazowe naruszenie warunków odbywania kary jest rejestrowane – nieprzestrzeganie ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary określonych przez sąd penitencjarny może skutkować zamianą przez sąd dozoru elektronicznego na pobyt w więzieniu. Skazany musi pamiętać także o obowiązku dbania o urządzenia monitorujące, a także o utrzymywaniu kontaktu z kuratorem sądowym i przestrzeganiu ustalonego harmonogramu wykonywania kary.

Nie każda kara orzeczona wobec skazanego będzie jednak umożliwiała odbycie kary poza zakładem karnym. Prawo karne przewiduje szereg wymogów, które muszą zostać spełnione łącznie. Jak już zostało wspomniane, kara pozbawienia wolności orzeczona przez sąd nie może przekraczać jednego roku, skazany nie może być recydywistą, odbycie kary w ten sposób jest wystarczające do osiągnięcia jej celów, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu, osoby mieszkające ze skazanym muszą wyrazić stosowną zgodę na odbycie kary w miejscu zamieszkania i spełnione zostały warunki techniczne, niezbędne do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek kierowany do sądu powinien być odpowiednio uzasadniony – w szczególności należy dokładnie wykazać, że dozór elektroniczny będzie wystarczającym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów kary. Wniosek ten może zostać złożony przez samego skazanego, jednak jeśli chce on mieć pewność, że będzie on skuteczny i sąd udzieli takiego zezwolenia, warto dokonać wyboru właściwego adwokata z kancelarii adwokackiej świadczącej pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Taki wniosek należy również skierować do odpowiedniego sądu – przykładowo jeśli miejscem pobytu skazanego jest Szczecin, sądem właściwym do złożenia takiego wniosku będzie Sąd Okręgowy w Szczecinie.

W przypadku jednak, gdy Sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, skazanemu przysługuje zażalenie na to postanowienie do sądu wyższej instancji. W takim zażaleniu należy przedstawić odpowiednie argumenty, aby przekonać Sąd, że jego decyzja wyrażona w postanowieniu nie była prawidłowa. Co istotne, należy pamiętać również o zachowaniu odpowiedniego terminu do wniesienia zażalenia. Sporządzenie uzasadnienia takiego zażalenia wymaga jednak użycia konkretnych i logicznych argumentów. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia stanowiska wyrażonego przez skazanego składającego zażalenie, ponowny wniosek o odbycie kary w SDE można złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy.

Usługi prawne świadczone w kancelarii adwokackiej adwokata Tomasza Rzepiejewskiego obejmują nie tylko sprawy z zakresu prawa karnego, lecz także innych gałęzi prawa, takich jak prawo cywilne czy prawo administracyjne. Kancelaria zajmuje się również sprawami z takich dziedzin jak chociażby prawo rodzinne czy prawo pracy oraz zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych.


squareadwokat Szczecin squareradca prawny Szczecin squarepozwy rozwodowe - rozwód Szczecin squaresprawdź upadłość konsumencka Szczecin